Regulamin

Zawarcie umowy pomi臋dzy聽Kupuj膮cym聽a聽Sprzedaj膮cym聽mo偶e nast膮pi膰 na dwa sposoby.

Kupuj膮cy聽ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze聽Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by膰 prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres聽Sprzedaj膮cego聽(ZOLWIX Grzegorz Dziura, Rudna Wielka 64, 36-054 Mrowla).

W przypadku zrezygnowania przez聽Kupuj膮cego聽z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

搂1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:

ZOLWIX Grzegorz Dziura
Rudna Wielka 64
36-054 Mrowla
NIP:聽5170200723, REGON:聽381258424

 1. Adres pocztowy聽– imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.
 2. Adres reklamacyjny:

ZOLWIX Grzegorz Dziura
Rudna Wielka 64
36-054 Mrowla

 1. Cennik dostaw聽鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresem聽 https://www.zolwix.pl/dostawa聽聽zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i ich koszt贸w.
 2. Dane kontaktowe:

ZOLWIX Grzegorz Dziura
Rudna Wielka 64
36-054 Mrowla
e-mail:聽kontakt@zolwix.pl

telefon: 732 246 346

 1. Dane osobowe聽– wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uwa偶a si臋 za umo偶liwiaj膮c膮 okre艣lenie to偶samo艣ci osoby, je偶eli wymaga艂oby to nadmiernych koszt贸w, czasu lub dzia艂a艅.
 2. Dane wra偶liwe聽鈥 s膮 to dane osobowe zawieraj膮ce informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogl膮dach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynale偶no艣ci wyznaniowej, partyjnej lub zwi膮zkowej, jak r贸wnie偶 dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na艂ogach, 偶yciu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a tak偶e innych orzecze艅 wydanych w post臋powaniu s膮dowym lub administracyjnym.
 3. Dostawa 鈥聽rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona w聽cenniku dostaw聽znajduj膮cym pod adresem聽 https://www.zolwix.pl/dostawa
 4. Dow贸d zakupu 鈥聽faktura lub聽rachunek聽 wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Karta produktu聽鈥 pojedyncza podstrona聽sklepu聽zawieraj膮ca informacje o pojedynczym聽produkcie.
 6. Klient聽鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u聽Sprzedaj膮cego聽zakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 7. Kodeks cywilny聽鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 8. Kodeks dobrych praktyk聽鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 9. Konsument聽鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u聽Sprzedaj膮cego聽zakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 10. Koszyk聽鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w聽sklepieprodukt贸w聽na podstawie wybor贸w聽Kupuj膮cego.
 11. Kupuj膮cy聽鈥 zar贸wno聽Konsument, jak i聽Klient.
 12. Miejsce wydania rzeczy聽鈥撀adres pocztowy聽lub聽punkt odbioru聽wskazane w聽zam贸wieniu聽przez聽Kupuj膮cego.
 13. Moment wydania rzeczy聽鈥 moment, w kt贸rym聽Kupuj膮cy聽lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 14. Platforma internetowa ODR聽鈥 unijny serwis internetowy dzia艂aj膮cy na podstawie 聽Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost臋pny pod adresem聽https://webgate.ec.europa.eu/odr
 15. P艂atno艣膰聽鈥 metoda dokonania zap艂aty za聽przedmiot umowy聽i聽dostaw臋聽wymieniona pod adresem聽 https://www.zolwix.pl/platnosci
 16. Podmiot uprawniony聽鈥 podmiot uprawniony do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 17. Polityka prywatno艣ci –聽zasady przetwarzania przez聽Administratora Danych Osobowych聽danych osobowych聽Kupuj膮cych,聽prawa聽Kupuj膮cych聽i obowi膮zki聽Administratora Danych, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem:聽 https://www.zolwix.pl/polityka-prywatnosci
 18. Prawo konsumenckie聽鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 19. Produkt 鈥聽minimalna i niepodzielna ilo艣膰聽rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem聽zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w聽sklepie Sprzedaj膮cego聽jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy聽鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotem聽umowy.
 21. Przedmiot 艣wiadczenia聽鈥撀przedmiot umowy.
 22. Punkt odbioru聽鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez聽Sprzedaj膮cego聽w聽sklepie.
 23. Rejestr UOKiK 鈥撀rejestr聽podmiot贸w uprawnionych聽prowadzony przez Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w na podstawie聽ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami i dost臋pny pod adresem:聽https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 24. RODO –聽Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 25. Rzecz 鈥聽rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotem聽umowy.
 26. Sklep聽鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem聽https://zolwix.pl,聽za po艣rednictwem, kt贸rego聽Kupuj膮cy聽mo偶e z艂o偶y膰聽zam贸wienie.
 27. Sprzedaj膮cy:

ZOLWIX Grzegorz Dziura

Rudna Wielka 64

36-054 Mrowla

NIP: 5170200723, REGON:聽381258424

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=e13d4c30-7487-44c2-9729-d6a5fdeb9363

KONTO BANKOWE:聽19 1140 2004 0000 3102 7799 7898

 1. System聽鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.
 2. Termin realizacji聽鈥 podana na聽karcie produktu聽liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa聽鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku聽Konsument贸w聽i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku聽Kupuj膮cych.
 4. Wada聽鈥 zar贸wno聽wada fizyczna, jak i聽wada prawna.
 5. Wada fizyczna聽鈥搉iezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz:
 6. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
 7. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu聽Sprzedaj膮cy聽zapewni艂聽Konsumenta,
 8. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym聽Konsument聽poinformowa艂聽Sprzedaj膮cego聽przy zawarciu umowy, a聽Sprzedaj膮cy聽nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
 9. zosta艂a聽Konsumentowi聽wydana w stanie niezupe艂nym;
 10. w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez聽Sprzedaj膮cego聽lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮聽Sprzedaj膮cy聽ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez聽Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od聽Sprzedaj膮cego;
 11. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e聽Sprzedaj膮cy聽zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋聽Konsumenta聽o zawarciu聽umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem聽umowy.
 12. Wada prawna聽鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.
 13. Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli聽Kupuj膮cego聽z艂o偶one za po艣rednictwem聽sklepu聽okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰聽produkt贸w; rodzaj聽dostawy; rodzaj聽p艂atno艣ci;聽miejsce wydania rzeczy, dane聽Kupuj膮cego聽a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia聽umowy聽pomi臋dzy聽Kupuj膮cym聽a聽Sprzedaj膮cym.

搂2 Warunki og贸lne

 1. Umowa聽zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy聽musi znajdowa膰 si臋 na terytorium聽Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. 聽聽聽聽聽Sprzedaj膮cy聽jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne od聽wad.
 4. 聽聽聽聽聽Wszystkie ceny podawane przez聽Sprzedaj膮cego聽wyra偶one s膮台 w polskiej walucie i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT). Ceny聽produkt贸w聽nie zawieraj膮 kosztu聽dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w聽cenniku dostaw.
 5. 聽聽聽聽聽Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a聽je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.
 6. 聽聽聽聽聽Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅聽umowy聽w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:
 7. 聽聽聽聽聽potwierdzenia聽zam贸wienia聽poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;
 8. do艂膮czenia do zrealizowanego聽zam贸wienia, wys艂anego do wskazanego聽miejsca wydania rzeczy聽wydrukowanych:聽dowodu zakupu, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy.
 9. Sprzedaj膮cy聽informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla聽produkt贸w聽znajduj膮cych si臋 w聽sklepie.
 10. Sprzedaj膮cy聽nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, a聽Kupuj膮cy聽poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰.
 11. Sprzedaj膮cy聽zapewnia聽Kupuj膮cemu聽korzystaj膮cemu z聽systemu聽poprawno艣膰 dzia艂ania聽sklepu聽w nast臋puj膮cych przegl膮darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo艣ci poziomej powy偶ej 1024 px. U偶ywanie oprogramowania firm trzecich maj膮cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalno艣膰 przegl膮darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo偶e mie膰 wp艂yw na poprawne wy艣wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe艂nej funkcjonalno艣ci sklepu聽https://zolwix.pl,聽nale偶y je wszystkie wy艂膮czy膰.
 12. Kupuj膮cy聽mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez聽sklep聽w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego聽zam贸wienia. W tym celu聽Kupuj膮cy聽powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez聽Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich.聽Kupuj膮cy聽ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w聽sklepie.
 13. 聽聽Sprzedaj膮cy聽stosuje si臋 do聽kodeksu dobrych praktyk.
 14. 聽聽Kupuj膮cy zobowi膮zany聽jest do:

a.a.niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

a.b.korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

a.c.niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

a.d.korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego,

a.e.korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

a.f.聽聽korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

搂3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. 聽聽聽聽聽Zam贸wienia聽mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋.
 2. 聽聽聽聽聽W celu z艂o偶enia聽zam贸wieniaKupuj膮cy聽powinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:
 3. 聽聽聽聽聽dodanie do聽koszyka produktu;
 4. 聽聽聽聽聽wyb贸r rodzaju聽dostawy;
 5. 聽聽聽聽聽wyb贸r rodzaju聽p艂atno艣ci;
 6. 聽聽聽聽聽wyb贸r聽miejsca wydania rzeczy;
 7. 聽聽聽聽聽z艂o偶enie w聽sklepiezam贸wienia聽poprzez u偶ycie przycisku聽鈥Zamawiam, zam贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥.
 8. 聽聽聽聽聽Zawarcie聽umowy聽z聽Konsumentem聽nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia聽zam贸wienia.
 9. 聽聽聽聽聽Realizacja聽zam贸wieniaKonsumenta聽p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a聽zam贸wienia聽p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty聽Konsumenta聽na koncie聽Sprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶enia聽zam贸wienia, chyba 偶e聽Konsument聽nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym聽Sprzedaj膮cego.
 10. 聽聽聽聽聽Zawarcie聽umowy聽z聽Klientem聽nast臋puje z chwil膮 przyj臋cia聽zam贸wienia聽przez聽Sprzedaj膮cego, o czym informuje on聽Klienta聽w terminie do 48 godzin od z艂o偶enia聽zam贸wienia.
 11. 聽聽聽聽聽Realizacja聽zam贸wieniaKlienta聽p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu聽umowy, a聽zam贸wienia聽p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu聽umowy聽i zaksi臋gowaniu wp艂aty聽Klienta聽na koncie聽Sprzedaj膮cego.
 12. 聽聽聽聽聽Realizacja聽zam贸wieniaKlienta聽mo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣ci聽zam贸wienia聽lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣ci聽zam贸wienia聽lub zgody聽Sprzedaj膮cego聽na wys艂anie聽zam贸wienia聽za pobraniem (p艂atnego przy odbiorze).
 13. 聽聽聽聽聽Wys艂anie聽przedmiotu umowy聽nast臋puje w terminie okre艣lonym na聽karcieproduktu, a dla聽zam贸wie艅聽z艂o偶onych z wielu聽produkt贸w聽w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na聽kartachprodukt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji聽zam贸wienia.
 14. 聽聽聽聽聽Zakupiony聽przedmiot umowy聽jest wraz z wybranym przez聽Kupuj膮cego dokumentem sprzeda偶y聽wysy艂any wybranym przez聽Kupuj膮cego聽rodzajem聽dostawy聽do wskazanego przez聽Kupuj膮cego聽w聽zam贸wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w聽搂2 pkt 6b.

搂4 Prawo do odst膮pienia od umowy

 1. 聽聽聽聽聽Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27聽Prawa konsumenckiego聽prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34聽Prawa konsumenckiego.
 2. 聽聽聽聽聽Termin odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od聽momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy聽Konsument聽mo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do聽Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z聽Prawem konsumenckim.
 4. 聽聽聽聽聽Sprzedaj膮cy聽niezw艂ocznie potwierdzi聽Konsumentowi聽na e-mail (podany przy zawieraniu聽umowy聽i inny je偶eli zosta艂 podany w z艂o偶onym o艣wiadczeniu) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy,聽umowa聽jest uwa偶ana za niezawart膮.
 6. Konsument聽ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz聽Sprzedaj膮cemu聽niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.
 7. Konsument聽odsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt.
 8. Konsument聽nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.聽Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument聽ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedaj膮cy聽niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przez聽Konsumenta聽zwr贸ci聽Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia聽Konsumentowi聽rzeczy, a je偶eli聽Konsument聽wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez聽Sprzedaj膮cego,聽Sprzedaj膮cy聽nie zwr贸ci聽Konsumentowi聽dodatkowych koszt贸w zgodnie z art 33聽Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedaj膮cy聽dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu聽p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂聽Konsument, chyba 偶e聽Konsument聽wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b聽p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 12. Sprzedaj膮cy聽mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od聽Konsumenta聽do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez聽Konsumenta聽dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 13. 聽聽Konsumentowi聽zgodnie z art 38聽Prawa konsumenckiego聽nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:
 14. 聽聽聽聽聽w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi聽Sprzedaj膮cy聽nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
 15. 聽聽聽聽聽w kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia聽jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. 聽聽聽聽聽w kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia聽jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
 17. 聽聽聽聽聽w kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia聽jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 18. 聽聽聽聽聽w kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia聽s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
 19. 聽聽聽聽聽聽w kt贸rej聽przedmiotem 艣wiadczenia聽s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 20. 聽聽聽聽聽o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮聽Konsumenta聽przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;
 21. 聽聽聽聽聽o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

搂5 R臋kojmia

 1. Sprzedaj膮cy聽na podstawie art. 558搂1聽Kodeksu cywilnego聽ca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec聽Klient贸w聽z tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia).
 2. Sprzedaj膮cy聽ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec聽Konsumenta聽na zasadach okre艣lonych w art. 556聽Kodeksu cywilnego聽i kolejnych za聽wady聽(r臋kojmia).
 3. W przypadku umowy z聽Konsumentem聽je偶eli聽wada fizyczna聽zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od聽momentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na聽Konsumenta.
 4. Konsument聽je偶eli rzecz sprzedana ma聽wad臋, mo偶e:
 5. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;
 6. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy;

chyba 偶e聽Sprzedaj膮cy聽niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla聽Konsumenta聽wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez聽Sprzedaj膮cego聽albo聽Sprzedaj膮cy聽nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

 1. Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez聽Sprzedaj膮cego聽usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez聽Konsumenta聽jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez聽Sprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by聽Konsumenta聽inny spos贸b zaspokojenia.
 2. Konsument聽nie mo偶e odst膮pi膰 od聽umowy, je偶eli聽wada聽jest nieistotna.
 3. Konsument聽je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶:
 4. 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad;
 5. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.
 6. Sprzedaj膮cy聽jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla聽Konsumenta.
 7. Sprzedaj膮cy聽mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu聽Konsumenta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.
 8. W przypadku, je偶eli rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana,聽Konsument聽mo偶e 偶膮da膰 od聽Sprzedaj膮cego聽demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋ciu wady, jednak zobowi膮zany jest ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od聽Sprzedaj膮cego聽zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi膮zku przez聽Sprzedaj膮cego,Konsument聽jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo聽Sprzedaj膮cego.
 9. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt聽Sprzedaj膮cego聽dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na聽adres reklamacyjny,聽a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez聽Konsumenta聽by艂oby nadmiernie utrudnione,聽Konsument聽obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz聽Sprzedaj膮cemu聽w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez聽Sprzedaj膮cego Konsument聽jest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwo聽Sprzedaj膮cego.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi聽Sprzedaj膮cy, za wyj膮tkiem sytuacji opisanej w聽搂5聽pkt 10.
 11. Sprzedaj膮cy聽obowi膮zany jest przyj膮膰 od聽Konsumenta聽rzecz wadliw膮 w razie wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub odst膮pienia od umowy.
 12. Sprzedaj膮cy聽w terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do opartych o art. 5615聽kodeksu cywilnego: o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny, 偶膮dania wymiany rzeczy na woln膮 od wad, 偶膮dania usuni臋cia wady.聽Sprzedaj膮cy聽w terminie trzydziestu dni (art. 7a聽prawa konsumenckiego) ustosunkuje si臋 do ka偶dego innego o艣wiadczenia聽Konsumenta, kt贸rego nie dotyczy okre艣lony w聽kodeksie cywilnym聽termin czternastu dni.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danie聽Konsumenta.

 1. Sprzedaj膮cy聽odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat聽od momentu wydania聽rzeczy聽Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku聽od momentu wydania聽rzeczy聽Konsumentowi.
 2. Roszczenie聽Konsumenta聽o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat聽od momentu wydania聽rzeczy聽Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku聽od momentu wydania聽rzeczy聽Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy okre艣lony przez聽Sprzedaj膮cego聽lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od聽momentu wydania rzeczy Konsumentowi,聽Sprzedaj膮cy聽odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.
 4. W terminach okre艣lonych w聽搂5 pkt聽15-17聽Konsument聽mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eli聽Konsument聽偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.
 5. W razie dochodzenia przed s膮dem albo s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przys艂uguj膮cych聽Konsumentowi聽z tego tytu艂u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania. Odpowiednio stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych聽Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za聽wady prawne聽rzeczy sprzedanej stosuje si臋聽搂5 pkt聽15-16, z tym 偶e bieg terminu rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym聽Konsumentdowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli聽Konsument聽dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej 鈥 od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osob膮 trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne.
 7. Je偶eli z powodu wady rzeczy聽Konsument聽z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e on 偶膮da膰 naprawienia szkody, kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 umow臋, nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re聽Sprzedaj膮cy聽nie ponosi odpowiedzialno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia umowy, koszt贸w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim nie odni贸s艂 z nich korzy艣ci, a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt贸w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.
 8. Up艂yw 偶adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy艂膮cza wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli聽Sprzedaj膮cy聽wad臋 podst臋pnie zatai艂.
 9. Sprzedaj膮cy聽o ile jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia lub 艣wiadczenia finansowego na rzecz聽Konsumenta聽wykona je bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 terminie przewidzianym w prawie.

搂6 Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych聽odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie聽danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania聽danych osobowych, a tak偶e prawa聽Kupuj膮cego聽zwi膮zane z jego聽danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych聽przetwarza聽dane osoboweKupuj膮cych聽na podstawie zgody oraz w zwi膮zku z prawnie uzasadnionymi interesami聽Sprzedaj膮cego.
 3. 聽聽聽聽聽Administrator Danych Osobowych聽zbiera i przetwarza聽dane osobowe聽wy艂膮cznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi膮zkiem.
 4. 聽聽聽聽聽Wyra偶enie przez聽Kupuj膮cego聽zgody na przetwarzanie聽danych osobowych聽jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w okre艣lonym celu mo偶e zosta膰 w ka偶dej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji聽zam贸wieniaKupuj膮cego聽zbierane s膮 nast臋puj膮ce聽dane osobowe:
 6. adres pocztowy聽鈥 niezb臋dne do wystawienia聽dowodu zakupu;
 7. 聽聽聽聽聽聽miejsca wydania rzeczy聽鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;
 8. 聽聽聽聽聽聽聽e-mail 鈥 niezb臋dny do komunikacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wienia;
 9. 聽聽聽聽聽numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych rodzaj贸w聽聽dostawy
 10. Szczeg贸艂owe rozwi膮zania w zakresie ochrony danych osobowych zwi膮zanych ze z艂o偶eniem聽zam贸wienia, ale r贸wnie偶 korzystaniem ze聽sklepu聽przed i po z艂o偶eniu聽zam贸wienia聽zawiera聽polityka prywatno艣ci.

搂7 Postanowienia ko艅cowe

 1. 聽聽聽聽呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw聽Kupuj膮cego. Nie mo偶e by膰 r贸wnie偶 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶虈 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem聽Sprzedaj膮cy聽deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. 聽聽聽聽O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani聽Kupuj膮cy聽B臋d膮 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wej艣ciem w z偶ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.
 3. 聽聽聽聽Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dla聽Kupuj膮cego聽w zak艂adce regulamin ( https://www.zolwix.pl/regulamin). W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki聽posprzeda偶owej聽Kupuj膮cego聽obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy聽Konsument聽uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje聽Sprzedaj膮cego聽o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.
 4. 聽聽聽聽W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋台 odpowiednie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣li聽Konsument聽wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.聽Konsument聽mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w np. za po艣rednictwem聽unijnej聽platformy internetowej ODR聽lub dokonuj膮c wyboru dowolnego聽podmiotu uprawnionego聽spo艣r贸d znajduj膮cych si臋 w rejestrze UOKiK. Sprzedaj膮cy聽o艣wiadcza zamiar i wyra偶a zgod臋 na pozas膮dowe rozwi膮zanie sporu konsumenckiego.

W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga sad w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.

聽Wersja 1 (Rudna Wielka, 2 listopada 2018 roku)